Algemene voorwaarden

Koomen glasfolies en reclame vof staat geregistreerd bij de kamer van koophandel Noordwest-Holland, onder nr.36044051. Foliedecoratie.nl is daar een onderdeel van.
E-mail adres Koomen glasfolies en reclame is: info@koomengroep.nl

Definities

1.1: Koomen glasfolies en reclame, Perenmarkt 2a, 1681 PG Zwaagdijk.

1.2: Klant: De wederpartij van Koomen glasfolies en reclame met wie Koomen glasfolies en reclame een overeenkomst aangaat.

Toepasselijkheid

2.1: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen aan en overeenkomsten met Koomen glasfolies en reclame voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.1: Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1: Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Koomen glasfolies en reclame. Alle uitingen van Koomen glasfolies en reclame op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2: De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail(bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de klant, dat de bestelling bij Koomen glasfolies en reclame is aangekomen.

3.3: De overeenkomst met Koomen glasfolies en reclame komt tot stand op het moment dat Koomen glasfolies en reclame het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Koomen glasfolies en reclame een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.

3.4: De overeenkomst wordt door Koomen glasfolies en reclame opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.

3.5: Koomen glasfolies en reclame kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-,zet- of drukfouten.

3.6: Koomen glasfolies en reclame behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Herroepingsrecht

4.1: Tijdens de zichttermijn van twee weken heeft de klant een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.

4.2: De zichttermijn van twee weken begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de klant zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de klant Koomen glasfolies en reclame de annulering schriftelijk (brief, fax of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan Koomen glasfolies en reclame terugsturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van de poststempel.

4.3: Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Koomen glasfolies en reclame heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.4: Om gebruik te maken van uw herroepingrecht dient de klant zich tot Koomen glasfolies en reclame (info@koomengroep.nl) te wenden. De klant kan de annulering ook per post of fax sturen:

Koomen glasfolies en reclame
Perenmarkt 2a
1681 PG Zwaagdijk
Fax 0228-521250

4.5: Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschade worden gerekend, vertonen dient de klant dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van twee weken na levering, schriftelijk bij Koomen glasfolies en reclame aan te geven.

4.6: Artikelen welke speciaal voor klant werden vervaardigd en/of op maat gemaakte artikelen zijn uitgesloten van het herroepingrecht.

Gevolgen van herroeping
4.7: In het geval van een herroeping worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De klant deelt in dit geval, Indien niet reeds bij Koomen glasfolies en reclame bekend, zijn bankgegevens mee. Kan de klant het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen, dient de klant de waarde hiervan te vergoeden. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van het product uitsluitend is te wijten aan het controleren van het product, zoals deze bijvoorbeeld bij een koop in een winkel zou hebben plaatsgevonden. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie).

4.8: De kosten van terugzending zijn voor rekening van de klant.

4.9: De waren dienen met het in het pakket meegeleverde retourformulier te worden teruggestuurd aan het magazijn: Koomen glasfolies en reclame, Perenmarkt 2a, 1681 PG Zwaagdijk.

4.10: Bij vooruitbetaling betaalt Koomen glasfolies en reclame het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de klant terug.

Garantie

5.1: Al het geen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.

5.2: De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.

5.3: Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-) vergoeding van de aankoopprijs. In het geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, als ook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van uw vergeefse uitgaven.

5.4: Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegen aanspraak onbetwist of rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Koomen glasfolies en reclame is erkend.

Prijzen

6.1: De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.

6.2: Alle prijzen zijn in euro's en inclusief het in Nederland geldende BTW percentage.

6.3: Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website van Koomen glasfolies en reclame gecommuniceerd.

6.4: De minimum bestelwaarde is 5 euro ( exclusief verzendkosten).

6.5: Indien een levering vanwege logistieke of technische redenen in meerde zendingen plaatsvindt worden de verzendkosten slechts één keer berekend.

Levering en levertijd

7.1: Op voorraad zijnde producten worden door Koomen glasfolies en reclame in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. Koomen glasfolies en reclame zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijke) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Koomen glasfolies en reclame de betaling inmiddels ontvangen hebben, dan zal Koomen glasfolies en reclame per ommegaande de gedane betaling terugstorten.

7.2: Indien Koomen glasfolies en reclame een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Koomen glasfolies en reclame zich het recht voor de levering op te schorten.

Prijzen en betaling

8.1: Prijzen zoals genoemd op de website zijn uitgedrukt in euro's en inclusief BTW als mede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden aan de klant in rekening gebracht gedurende de bestelprocedure.

8.2: Koomen glasfolies en reclame is te alle tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Deze prijsverhogingen hebben geen gevolgen voor lopende overeenkomsten. Lopende overeenkomsten zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

8.3: Door de klant kunnen de verschuldigde bedragen op twee wijzen worden voldaan:

a. door middel van betaling via IDEAL

b. door middel van betaling aan de postbezorger die de bestelde artikelen komt afleveren(rembours).

De extra kosten voor bestellingen onder rembours bedragen 15 euro en zijn voor rekening van de klant.

Eigendomsvoorbehoud

9.1: De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al het geen de klant op grond van enige overeenkomst aan Koomen glasfolies en reclame verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Privacy

10.1: Koomen glasfolies en reclame verzamelt, gebruikt en verzendt de persoonsgegevens die betrekking hebben op de klant in overeenstemming met de geldende nationale en Europese wet- en regelgeving. Gegevens van de klant worden door Koomen glasfolies en reclame vastgelegd en gebruikt om de klant te informeren over haar activiteiten, projecten en producten. Mocht u als klant geen prijs stellen op deze informatie kunt u dat schriftelijk melden op het hierboven vermelde adres.

Like ons op Facebook

Gerealiseerde projecten